d
h
m
s

8 de setembre de 2024

Avís legal, política de privadesa i cookies

El lloc web www.bikeprioratwine.com és propietat de l’Ajuntament de Falset (Plaça de la Quartera,41 CP 43730 CIF 4305600A) institució que juntament amb els ajuntaments de Marçà i el Masroig gestionen l’esdeveniment Bike Priorat Wine.

Règim jurídic

Les condicions generals oferides en aquest lloc web s’aplicaran en tot cas als serveis oferts en el mateix, i es troben sotmeses al que disposa la legislació nacional i de la comunitat autònoma de Catalunya que reguli les condicions generals de contractació, publicitat, drets dels consumidors i usuaris sense perjudici de l’aplicació preferent de les condicions particulars que puguin regir l’oferta i la prestació de determinats serveis i activitats.

Contingut

L’usuari queda expressament advertit que la informació continguda en el lloc web pot contenir errors tipogràfics, imprecisions i inexactituds, per les quals en cap cas l’Ajuntament de Falset serà responsable dels perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de la informació a la qual s’accedeixi per o a través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions del servei o transmissió o fallades en línia.

Usuaris

L’accés i ús del lloc web www.bikeprioratwine.com implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions generals d’ús, quedant expressament prohibida la utilització del lloc web amb fins il·legals o diferents dels autoritzats en les condicions d’ús.

Protecció de dades

Totes les dades personals facilitades per l’usuari queden subjectes al règim general de protecció de dades personals previst per l’ordenament jurídic espanyol i, en particular, per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre o per quantes disposicions es desenvolupin o substitueixin.

Indicar que he llegit i accepto la política de privacitat suposa l’expressió inequívoca del consentiment del titular de les dades per al tractament o cessió de les dades personals en les condicions previstes a la clàusula legal corresponent de la política de privacitat a la qual l’usuari pot tenir accés en aquest mateix lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els signes, marques, logotips, dibuixos, aparença i disseny de les pantalles i, en general, elements que figuren en aquest lloc web estan protegits per drets de domini de l’Ajuntament de Falset (Bike Priorat Wine) i de la propietat intel·lectual propis de l’Ajuntament de Falset o, en qualsevol cas, dels diferents subjectes als quals correspongui la seva titularitat o autoria.

Les imatges i vídeos que apareixen en aquest lloc web són pròpies o cedides. Aquests continguts estan subjectes a drets d’autor i protegits per drets de propietat intel·lectual. No està permesa la seva difusió, comercialització, tractament o transmissió per qualsevol mitjà, sense el consentiment previ i per escrit de l’Ajuntament de Falset.

Queda, per tant, prohibida la seva reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà sense el consentiment de l’Ajuntament de Falset, o del seu legítim titular o autor, essent perseguida la violació d’aquests drets amb tots els mitjans que per aquest fi estableixi l’ordenament jurídic.

Enllaços a altres continguts i directoris

L’Ajuntament de Falset no serà responsable de la informació adreçada als destinataris dels seus serveis a través dels enllaços a altres continguts, o als enllaços que incloguin directoris o eines per buscar continguts aliens a la finalitat i al contingut propi del lloc web www.bikeprioratwine.com de l’Ajuntament de Falset i que es refereix a activitats i informacions il·lícites o perjudicials per als béns o drets de tercers, susceptibles de ser indemnitats, i que no fos coneguda per l’Ajuntament de Falset de forma efectiva, tot això en les condicions legalment establertes.

Privacitat

– Protecció de dades de caràcter personal

L’Ajuntament de Falset informa que en determinades àrees del lloc web es demanen a l’usuari una sèrie de dades de caràcter personal. L’usuari té el dret d’acceptar o rebutjar les condicions legals en les quals s’aporten aquestes dades. L’acceptació es considera com a consentiment informat i autorització per al tractament automatitzat de les dades per part de l’Ajuntament de Falset. Els fitxers de dades sota la nostra responsabilitat es troben degudament inscrits en el registre General de Protecció de Dades. L’usuari té en tot moment el dret a accedir a aquesta informació, essent possible rectificar-la, cancel·lar-la o oposar-s’hi adjuntant fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identitat a l’adreça Plaça de la Quartera, 41 de 43730 Falset, Tarragona.

L’Ajuntament considera que totes les dades de l’usuari registrades són de la màxima importància i, per tant, es compromet al compliment de la seva obligació de secret en el tractament de les dades de caràcter personal facilitades i del deure de tractar-les amb confidencialitat.

L’Ajuntament de Falset com a responsable del fitxer de dades, així com els implicats en qualsevol fase del tractament i les entitats a les quals s’hagin comunicat les dades de caràcter personal en virtut de l’autorització atorgada prèviament per l’usuari, estan obligats a preservar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció, les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat en les dades de caràcter personal, evitant accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions o pèrdua de dades. S’informa l’usuari que les mesures tècniques no són infal·libles, i, per tant, el responsable del fitxer no podrà tenir-se com a responsable d’aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències.

L’usuari, enviant les seves dades de caràcter personal i de correu electrònic a l’Ajuntament de Falset autoritza expressament l’ús d’aquestes dades als efectes de comunicacions periòdiques, incloent-hi expressament les realitzades per correu electrònic de l’ Ajuntament de Falset o entitats/empreses col·laboradores, per informar de les seves activitats, notícies, promocions, així com d’ofertes de serveis i productes relacionats amb l’activitat que es desenvolupa. En qualsevol cas, sempre hi ha la possibilitat que l’usuari manifesti a l’Ajuntament de Falset la seva decisió de no voler que les seves dades siguin utilitzades per proporcionar-li informació sobre les seves ofertes, productes i serveis dirigint-se a: Ajuntament de Falset, Plaça de la Quartera, 41, 43730 Falset, Tarragona.

Les dades de caràcter personal de l’usuari, així com les que s’originin a conseqüència de l’accés i ús de la contractació de serveis, únicament seran objecte de tractament automatitzat i seran cedides en la forma i amb la finalitat establerta i expressament autoritzada per l’usuari.

– Consentiment i autorització al tractament de les seves dades personals

L’Ajuntament com a responsable del fitxer, l’informa que en el moment en què l’usuari ens facilita les seves dades de caràcter personal, a través dels diferents formularis continguts en aquest lloc web o correus electrònics està donant la seva autorització expressa i consentiment per a la incorporació i tractament de les seves dades en els nostres fitxers, encara que amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, acceptant la present política de privacitat respecte a les dades facilitades, que en tot moment seran tractades confidencialment, observant tots els requeriments legals recollits en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i altra legislació aplicable dins del territori Espanyol, quedant sotmès qualsevol usuari que utilitzi aquest lloc web tant en territoris nacionals com estrangers..

– Dades sol·licitades i finalitat:

L’Ajuntament de Falset informa que en cap cas l’usuari està obligat a facilitar les seves dades de caràcter personal i que en cas que decideixi facilitar-les, aquestes seran apropiades, convenients i estrictament necessàries, en correspondència amb la consulta o sol·licitud del producte o servei d’interès per l’usuari i que siguin imprescindibles per prestar els serveis oferts o sol·licitats. Tots els camps requerits són de resposta obligatòria. Mitjançant els formularis de recollida de dades s’informa l’usuari del caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes a les preguntes que li són plantejades, essent declarades com a obligatòries les que siguin apropiades, rellevants i no excessives per a la presentació dels productes i/o serveis sol·licitats i/o contractants, així com les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a proporcionar-les. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de resposta impliqui una afectació en la qualitat o en la quantitat dels serveis sol·licitats.

L’usuari podrà accedir a les seves dades personals en qualsevol moment i exercir el dret establert per la llei quant a obtenir de manera gratuïta i veraç informació sobre les seves dades personals, l’origen de les mateixes i les comunicacions que se n’hagin fet o que es prevegi fer-ne, els propòsits i modalitats del tractament, la identitat i adreça del titular, dels responsables i del representant designat, la identitat dels subjectes als quals poden ser comunicades les seves dades personals o que puguin tenir coneixement d’elles a causa del seu treball. L’Ajuntament de Falset es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les dades de caràcter personal de l’usuari als seus fitxers.

– Cessió o comunicació de dades

Facilitant les dades personals, l’usuari accepta voluntàriament i expressament la cessió i transmissió de les mateixes a altres entitats col·laboradores de l’Ajuntament de Falset. L’Ajuntament de Falset enviarà a tercers informació relacionada amb l’usuari quan hagin obtingut l’autorització prèvia del mateix per compartir aquesta informació, o calgui compartir-la per facilitar-li el producte o servei sol·licitat, o calgui enviar aquesta informació a les entitats col·laboradores per facilitar-li el producte o servei del seu interès, o en resposta a citacions o requeriments legals o a ordres judicials.

– Garantia de seguretat dels arxius

L’ ajuntament de Falset es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la seva política de protecció de dades per tal d’adaptar-la a novetats o canvis legislatius, de la jurisprudència o dels criteris seguits per l’ agència espanyola de protecció de dades i/o l’autoritat competent en cada moment, la qual cosa anunciarà de manera oportuna a través del lloc web.

Cookies

Informem que utilitzem cookies per personalitzar la publicitat i contingut que veu en navegar, satisfer les seves demandes sobre productes i serveis lligats al nostre esdeveniment, millorar la nostra relació amb els usuaris, fidelitzar-los i per a un seguiment amb finalitats estadístiques. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè se li notifiqui la recepció o, si escau, rebutjar rebre cookies en el seu disc dur, havent de consultar les instruccions i manuals del seu navegador per obtenir informació al respecte.